Propostes de vida: descobreixo Defensores DDHH

PROPOSTES DE VIDA: DESCOBREIXO PERSONES DEFENSORES DE DDHH A LA MEVA COMUNITAT
PROJECTE APS D’ EDUCACIÓ PER LA JUSTÍCIA GLOBAL I PER LA TRANSFORMACIÓ LOCAL

És un projecte d’aprenentatge i servei d’educació en drets humans que pretén endinsar als/les joves, d’una forma pràctica, en el coneixement i la importància de l’exercici d’aquests drets, així com en les accions que es generen per defensar-los en l’àmbit internacional i local. La intenció de tot aquest procés és la d’afavorir entre joves el coneixement social del seu entorn i del món per fomentar l’esperit crític i solidari que els impulsi a treballar i incorporar en la seva vida la consecució d’una vida digna per a tothom.

El propòsit del projecte és que els/les joves, després d’una prèvia formació pràctica, transversal participativa sobre els Drets Humans, puguin investigar i fer recerca sobre aquelles persones, entitats del municipi on viuen o de l’entorn més proper, que han pogut construir pau i justícia social. Després de la recerca per conèixer entitats i persones defensores, es proposarà la creació d’un Fòrum de DDHH on es mostri  la feina que han fet i els testimonis d’aquestes persones defensores i pugui revertir-se en la seva comunitat.

Objectius del projecte

– Conèixer el significat, la utilitat i l’aplicació dels DDHH en la nostra vida quotidiana i el seu sentit i beneficis a la seva comunitat i per extensió al món.

– Apropar els/les joves a la seva comunitat, a través de la recerca, contacte i coneixement amb persones i associacions defensores de DDHH.

– Fomentar diversos aprenentatges conceptuals, actitudinals i procedimentals (*explicats més avall), pel desenvolupament de l’esperit crític i solidari i així com per crear condicions per la participació i la proacció en la vida comunitària del seu entorn i amb les transformacions socials positives que pugui haver al municipi.

– Canalitzar les motivacions de solidaritat i els sentiments de cooperació que puguin sorgir d’entre els/les joves que han participat de tot el procés.

Podeu consultar la guia pedagògica que hem creat aquí.

diptic defensores utmar

diptic defensores utmar2

Aprenentatges

CONCEPTUALS: drets humans, terminologies de solidaritat i cooperació, aprofundiment en el coneixement conceptual dels diversos drets humans escollits per defensar.

ACTITUDS I VALORS: autonomia, iniciativa, responsabilitat, compromís, empatia, solidaritat, sentit de la cura, cooperació.

PROCEDIMENTALS: utilització de metodologies participatives i vivencials,  treball socioafectiu, treball cooperatiu i col·laboratiu continuat, treball de recerca i d’indagació, treball d’organització.

Competències bàsiques

Als/les estudiants i professorat dels instituts, les activitats descrites es poden treballar a: Àrees de socials, tutories, idiomes, optatives de pau, ètica, etc. Contribució a les competències bàsiques centrada principalment en la competència social i ciutadana vinculada a conviure i habitar el món i també en la competència d’autonomia i iniciativa personal. Tanmateix, per la tipologia de l’activitat, contribueix al desenvolupament de la comunicació audiovisual i lingüística i en les competències metodològiques especialment la d’aprendre a aprendre. No obstant el projecte es pot transversalitzar a qualsevol de les matèries i aprenentatges d’aula.

A qui va dirigit el projecte?

Als/les estudiants dels centres educatius, a 4t  (projecte globlal) i 3r (introducció) D’ESO.

Es disposa d’una unitat didàctica amb continguts aplicables als cursos de 4t d’ESO i a 3r ESO per poder seguir i poder implementar el procés de forma autònoma pels centres.

Al professorat i personal docent dels centres educatius on s’imparteixi el projecte rebent una formació específica a l’inici del projecte.

A les famílies dels estudiants per fomentar la comunitat educativa.

Implementació del projecte durant el curs escolar

FORMACIÓ de professorat, entitats i col·laboradors a inicis de curs (setembre 2018) on es presentarà el projecte d’aprenentatge i servei i guia didàctica a posar en pràctica, el treball que es realitzarà tindrà les següents fases:

 1. SENSIBILITZACIÓ (1r trimestre) Preparació teòrica-pràctica per adobar el terreny i mostrar als/les joves què són els drets humans, què significa ser subjecte de drets humans i quines característiques té una persona defensora de ddhh. En aquest apartat s’assistirà al “Fòrum: Ciutats Defensores de Drets Humans” que organitzen els municipis catalans amb la visita de Defensores de Drets Humans de diverses parts del món.

2. RECERCA DE DEFENSORES LOCALS (2n trimestre) Un cop acabada aquesta fase, les accions es dirigiran en horari lectiu i fora del seu horari lectiu (per possibilitar el coneixement de les entitats) on estaran durant tot el curs treballant continguts, habilitats i valors i coneixeran les entitats que treballen en l’àmbit internacional o local per la justícia social al municipi o a prop del mateix, desenvolupant un producte que els estudiants els motivi i decideixin en funció de les temàtiques de drets humans escollides.

3. MOSTRA i DIFUSIÓ DE LES ACCIONS PER REVERTIR A LA COMUNITAT (3r trimestre) El procés finalitzarà celebrant al mes de maig/juny un “Fòrum de joves defensores” al mateix municipi i organitzat pels joves. En aquest Fòrum es mostraran tots els treballs realitzats durant el procés de recerca de defensores de Drets Humans i es presentaran a les persones i associacions defensores de la seva comunitat que han conegut i que han aprofundit.

4. AVALUACIÓ Conjunta del projecte entre els/les joves, professorat i entitats implicades i el Departament de Cooperació i Solidaritat del muncipi participant.

Qui hi participa?

Grup Eirene. Som l’entitat queha creat i coordina el projecte. Som una associació que desenvolupa i fomenta l’educació crítica i solidària en clau de pau, drets humans i justícia global amb infants, joves i adults a Catalunya.

Els centres educatius de secundària on s’implementi el projecte.

Les entitats de la comunitat que hagin treballat amb les/els joves les diferents accions de sensibilització.

Els Ajuntaments del municipi on es realitzi el projecte, concretament el Departament de Cooperació i Solidaritat amb el que habitualment treballem i que participarà en el finançament, organització, implementació i desenvolupament del projecte.

Les institucions públiques que participin en el finançament del projecte.

Els equipaments públics que cedeixen els seus espais per poder mostrar a la comunitat les defenses del drets humans que han realitzat els/les joves.