Propostes de vida: descobreixo Defensores DDHH

PROPOSTES DE VIDA: DESCOBREIXO PERSONES DEFENSORES DE DDHH A LA MEVA COMUNITAT
Esplugues de Llobregat desembre 2017- novembre 2019
PROJECTE APS D’ EDUCACIÓ PER LA JUSTÍCIA GLOBAL I PER LA TRANSFORMACIÓ LOCAL

El projecte “Propostes de vida: descobreixo persones defensores de drets humans a la meva comunitat” pretén la creació d’un procés educatiu que promogui el coneixement entre els/les joves dels drets humans per fomentar el coneixement, l’obertura, la sensibilitat, l’esperit crític, la implicació i la participació cap a la comunitat on viuen i en extensió, cap al món. En aquest sentit, pensem que aquest projecte pot facilitar i posar un gra de sorra en la construcció d’una ciutadania que conegui els seus drets, sensible a les desigualtats i a trobar formes de participació per millorar situacions d’injustícia i identificar i poder crear alternatives a accions que promouen l’individualisme, el consum desmesurat, la injustícia i el benefici d’unes poques persones per sobre de la dignitat i la qualitat de vida de moltes.

El propòsit és que els joves, després d’una prèvia formació pràctica, transversal i participativa sobre els Drets Humans, puguin investigar i fer recerca sobre històries d’aquelles persones, entitats d’Esplugues o entorn més proper que han pogut construir pau i justícia social. Poden ser persones vinculades a una associació determinada o a feines i tasques amb diferents xarxes o associacions que s’han destacat per la seva tasca en defensa dels DDHH. Després d’aquesta feina i de conèixer per grups cada persona defensora es proposarà la creació d’un Fòrum de DDHH que mostri la feina que han fet amb algunes de les persones defensores a altres nivells de l’institut o a altres instituts.

Podeu consultar la guia pedagògica que hem creat aquí.

diptic defensores utmar

diptic defensores utmar2

 

Objectius del projecte
Facilitar el coneixement dels drets humans entre els joves i el significat de ser subjecte de dret per ajudar a crear condicions per la construcció d’una ciutadania participativa, sensible i oberta al món, apoderada amb el seu entorn, crítica i solidària, que aposti per una vida millor en la seva comunitat i per extensió en el món.

A qui va dirigit el projecte?
Als/les estudiants de l’Escola Utmar de 3r i 4t d’ESO. La unitat didàctica i els seus continguts estaran dirigits a 3r i 4t d’ESO de tal manera que el professorat podrà utilitzar-los a les dues franges escolars. A 3r d’ESO és farà una introducció i preparació pel projecte de 4t però totes les activitats de la unitat didàctica s’implementaran a 4t d’ESO com a un projecte d’EpD.
Al professorat i personal docent de l’Escola Utmar i entitats que facin la formació i aquells que assisteixen a les classes del projecte.
A les famílies dels estudiants, ja que el projecte vol impulsar la participació de l’entorn, tot convidant-les a conèixer el projecte i també a formar-se de forma bàsica en drets humans. Valorem molt interessant el foment de la comunitat educativa i la integració de la mateixa en l’aprenentatge dels joves.

Qui hi participa?
L’Escola Utmar
L’Escola Utmar és un centre que es va iniciar la seva tasca al 1967 i que té com a objectiu
principal l’educació integral que permeti formar persones com a ciutadans creatius,
constructius i crítics amb el que passa al món i així posar el seu gra de sorra per la
construcció d’una ciutadania global. L’Escola Utmar ha apostat decididament per deixar un espai important a l’ètica, l’educació en valors i la justícia global. D’aquesta manera entre l’escola, el Departament de Solidaritat i Cooperació i l’entitat trobem sinergies per poder fer accions i projectes amb la implicació de la direcció i el professorat i dins de les matèries tenim un impacte i significació molt més important. Es treballaran els continguts de la unitat didàctica i el seu recorregut així com la seva inclusió en el currículum amb el coordinador pedagògic del centre, Alexis Rodríguez, i el professorat implicat.
AHEAD (Associació d’Educadores de Drets Humans)
És una entitat especialitzada en educació pels drets humans. Participaran de forma
important en la construcció de la unitat didàctica i en la orientació del professorat sobre la seva implementació. Les metodologies que utilitza AHEAD són participatives, vivencials i molt dinàmiques. Aquesta entitat també ha tingut l’experiència en la confecció de la guia didàctica que s’envia als centres educatius per l’acte de “Ciutats Defensores de Drets Humans”.
GREDICS (Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials)
És un grup de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, reconegut per l’AQU
(Agència Catalana de la Qualitat Universitària, Expedient 2017 SGR 1600). L’investigador
principal del grup és Antoni Santisteban, professor universitari de didàctica de les ciències socials, especialista en temes d’educació en valors democràtics, actualment Vicedegà de Qualitat i Innovació de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. Aportarà la visió curricular i ajudarà en la creació de materials, impulsant la seva integració i significació dins de les matèries en que es vulgui aplicar, especialment ciències socials, ètica i valors transversals.
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
Concretament amb el Departament de Cooperació i Solidaritat d’Esplugues de
Llobregat. La seva participació principal serà durant el transcurs del primer fòrum de persones Defensores de Drets Humans a nivell internacional i donarà suport durant tot el projecte.

Recorregut del projecte
Curs escolar 2017/2018
CREACIÓ d’una unitat didàctica de Drets Humans on estaran implicades la pròpia Escola
Utmar, l’associació d’educadores de Drets Humans AHEAD, l’Ajuntament d’Esplugues,
el grup de recerca GREDICS i Grup Eirene. Aquesta unitat didàctica tindrà 35 hores
d’implementació que correspondran a diferents hores d’un curs escolar lectiu de
matèries com ètica, ciències socials i valors.
RECERCA de les diferents associacions actives i persones defensores de Drets
Humans al municipi, paral·lelament a la creació de la unitat didàctica es farà un treball previ de recerca i seran a les que els joves s’adreçaran per indagar la seva feina i descobrir de quina manera defensen els Drets Humans.

Curs escolar 2018/2019
FORMACIÓ de professorat, entitats i col·laboradores a inicis de curs on es
presentarà el projecte d’aprenentatge i servei i la guia didàctica a posar en pràctica.
El treball que es realitzarà tindrà les següents fases:
SENSIBILITZACIÓ (1r trimestre) preparació teòric-pràctica per abonar el terreny i
mostrar als joves què són els drets humans, què significa ser subjecte de drets
humans i quines característiques té una persona defensora de ddhh. En aquest
apartat s’assistirà al “Fòrum: Ciutats Defensores de Drets Humans” que organitza el
municipi amb la visita a Esplugues de Defensores de ddhh de tot el món.
RECERCA DE DEFENSORES LOCALS (2n trimestre) Un cop acabada aquesta fase, les accions es dirigiran al centre Utmar en horari lectiu on estaran durant tot el curs
treballant continguts, habilitats i valors i coneixeran les entitats que treballen en
l’àmbit internacional o local per la justícia social al municipi, desenvolupant un
producte que l’alumnat hagi decidit.
MOSTRA DEL PRODUCTE (3r trimestre) El procés finalitzarà celebrant al mes de
juny 2019 un “Fòrum” del propi municipi i organitzat pels joves d’Utmar. En aquest
Fòrum es mostraran tots els treballs realitzats durant el procés de recerca de
defensores de Drets Humans i es presentaran a les persones i associacions
defensores de la seva comunitat que han conegut i que han aprofundit.

Curs escolar 2019/2020
AVALUACIÓ conjunta fins de totes les entitats participants i molt especialment amb el professorat del centre educatiu Utmar, AHEAD, GREDICS, Departament de Cooperació i Solidaritat, facilitadores i coordinadores de Grup Eirene.