Memòria d’activitat

Com ens organitzem?

Grup Eirene és una associació petita que funciona actualment amb quatre persones contractades a mitja jornada i col·laboradores puntuals. Com som una associació d’educador/es per la pau i els ddhh, hem cregut imprescindible que totes aquelles persones que vulguin pertànyer a l’associació, ja sigui com a sòcies, col·laboradores, voluntàries o treballadores, facin una formació interna en la que puguin conèixer quines són les formes, els principis i la missió principal de l’entitat perquè tot el grup treballi en la mateixa direcció.

Junta directiva

Els membres de la Junta Directiva han de ser associats/des actius/ves, col·laboradors/es o fundadors/es i majors d’edat i es trien per votació de l’Assemblea General. Els/les membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos anys, sense perjudici que puguin ser reelegits/des. Es reuneixen entre tres i quatres vegades l’any per poder aprovar el pla d’activitats de l’any de l’entitat i els pressupostos i comptes.

Des del mes de gener de 2017, la Junta Directiva de Grup Eirene està formada per:

Presidenta: Montserrat París Endrino

Vice-presidenta: Lídia Tovar González

Secretària: Aránzazu Sánchez Viu

Memòries anuals

Memòria 2011

Memòria 2012

Memòria 2013

Memòria 2014

Memòria 2015

Memòria 2016

Memòria 2017

Els nostres estatuts

ESTATUTS GRUP EIRENE

Els comptes del darrer any

Les nostres fonts de finançament són 100% públiques.

Balanç de situació Grup Eirene 2017

Compte de resultats Grup Eirene 2017