Taller Il·lustrem el gènere (2018)

Il·lustrem el gènere és un projecte que es va realitzar l’any 2018 destinat a joves de Santa Coloma de Gramenet d’entre 16 i 25 anys. L’activitat se centrava a reivindicar a la dona en el món del còmic i a conscienciar que qualsevol activitat artística pot esdevenir una eina de denúncia i sensibilització d’injustícies socials que vivim cada dia. El projecte promovia que les persones participants del projecte fossin conscients de la importància de l’art de cara a representar allò que succeeix al carrer cada dia, i de fer arribar aquesta realitat diversa a diferents espais i àmbits del món. D’aquesta manera, se’ls oferia un espai i unes eines per a denunciar i mostrar les diferents injustícies i actes que es cometen contra el gènere femení, sobretot, abastant tot el conjunt de violències actitudinals, psicològiques i físiques. Així doncs, es buscava fomentar entre les noves generacions els valors d’igualtat social entre les persones, el respecte mutu i la cultura de la pau.

Així doncs, al llarg del desenvolupament d’aquest projecte, i mitjançant l’eina del còmic, s’animava a les noves generacions a denunciar allò que els semblava injust i que voldrien canviar de cara al gènere, tocant diferents situacions com poden ser els rols i estereotips de gènere. També, es remarca la importància de l’art com a reivindicació social, la qual engloba tot un conjunt de drets humans d’entre els quals destaca la igualtat de gènere.

Objectius generals:

  • Sensibilitzar la joventut local respecte a tot allò que té a veure amb el gènere.
  • Entendre el còmic, i qualsevol altra branca artística, com un mitjà de conscienciació social i una eina per denunciar les injustícies i reivindicar els drets humans.
  • Donar veu a les noves generacions.
  • Conscienciar a la joventut respecte a les vies a través de les quals implantar la resolució de conflictes per tal de difondre una cultura de pau.

Objectius específics:

  • Ser conscients dels elements necessaris per a crear una historieta de còmic social.
  • Obtenir coneixements bàsics pel desenvolupament d’un còmic.
  • Visibilitzar i reivindicar la situació de la dona en el món del còmic.
  • Aprendre l’ús de diferents eines i tècniques de cara a la realització d’un còmic.
  • Conèixer les fases de l’elaboració d’un còmic.
  • Realitzar una historieta de còmic social denunciant injustícies socials o vulneració de drets relacionades amb el gènere.